II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Terminy rekrutacji

  1. Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.
  1. Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – 21 czerwca 2024 r.
  1. Ogłoszenie przez OKE wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024 r.
  1. Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu Ósmoklasisty – 3 lipca 2024 r.
  1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami – od 21 czerwca 2023 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 11 lipca 2024 r. godz. 12.00.
  1. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły – od 11 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00 .
  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 18 lipca 2024 r. do godz. 12.00.

Skrócony terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

od 20 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie. UWAGA: NABÓR ELEKTRONICZNY – należy postępować zgodnie
z instrukcją!
od 20 maja 2024 r.
do 12 lipca 2024 r.
Odbiór od dyrektora technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowania na badania lekarskie i psychologiczne.
21 czerwca 2024 r.Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
3 lipca 2024 r.Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.do godz.15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. UWAGA: NABÓR ELEKTRONICZNY – należy postępować zgodnie
z instrukcją!
11 lipca 2024 r. godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
(w danej szkole) listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Kandydat zostanie przyjęty do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty. Kandydat niezakwalifikowany może wziąć udział w naborze uzupełniającym.
od 11 lipca 2024 r.
do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
18 lipca 2024 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
(w danej szkole) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
18 lipca 2024r. godz. 15:00Opublikowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty informacji
o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych.
od 19 lipca 2024 r.
do 26 lipca  024 r.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami w postępowaniu uzupełniającym. UWAGA: nabór uzupełniający jest prowadzony poza systemem elektronicznym w poszczególnych szkołach.

Źródło: Zarządzenie nr 110.1.7.2024 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r.

Skip to content