Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wspominamy i żegnamy Naszego Absolwenta…

Wspominamy i żegnamy Naszego Absolwenta…

Niedawno dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci wyjątkowego  Absolwenta naszej Alma Mater Pana dr. inż. Henryka Kruszyńskiego, matura 1976, naukowca, wizjonera, wynalazcy w dziedzinie informatyki i elektroniki, twórcy teleinformatycznych systemów wsparcia dowodzenia, łączności i działań wojsk, wdrażanych i eksploatowanych nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, eksperta międzynarodowych, sojuszniczych warsztatów, konferencji oraz ćwiczeń wojskowych w obszarze rozwoju i badań najnowszych, zautomatyzowanych technologii, patrona i prezesa firmy Teldat.

Jego życie, osiągnięcia być może będą dla Was – Uczniowie inspiracją do osiągania swoich własnych celów życiowych oraz marzeń, bo był to Człowiek, który potrafił wyjątkowo trafnie wcielić w życie słowa Patrona naszej Szkoły – Władysława Reymonta: Żyć to właśnie działać, to rozlewać po świecie talent, energię, uczucie... pomagać w czasie pokoleniom przyszłym”. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

Tak żegnano dr. inż. Henryka Kruszyńskiego:

 

15 września po długiej i ciężkiej chorobie zmarł dr inż. Henryk Kruszyński, pochodzący z Zagórowa,  teoretyk i praktyk w zakresie rozwoju informatyki i elektroniki, a także wychowawca licznych, najwyżej wykwalifikowanych narodowych kadr w tej dziedzinie. Laureat wielu prestiżowych nagród oraz wyróżnień krajowych, międzynarodowych w obszarze rozwoju innowacyjnych, sieciocentrycznych rozwiązań wojskowych. Współtwórca firmy Teldat.

Urodzony  w 1957 roku w Jarocinie jako syn  Zofii i Witolda Kruszyńskich. Miał brata Karola.  Zaczął naukę w Szkole Podstawowej w Zagórowie, a następnie w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. W liceum zaczęła się Jego przygoda z krótkofalarstwem. W latach 1972 – 1976 prężnie działał w Harcerskim Klubie Łączności, drugim tego rodzaju klubie w tym czasie w Polsce, uzyskując licencję oraz znak SP3BUW. Studiował  w  Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności im. płk. Bolesława Kowalskiego w Zegrzu, a także na Akademii Technicznej. Następnie obronił tytuł doktora na Akademii Obrony Narodowej  w Warszawie, która  kształci wyższe kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP oraz cywilnych specjalistów w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności.” (Źródło: www.slupca.pl)

(…) Wśród naj­więk­szych suk­ce­sów, będą­cych w udziale pre­zesa Henryka Kruszyńskiego należy wymie­nić sys­tem Jaśmin, który z powo­dze­niem jest eks­plo­ato­wany w Wojsku Polskim, a także nawią­za­nie współ­pracy z kon­cer­nem Raytheon w spra­wie pro­duk­cji i dostaw route­rów dla sys­temu obrony prze­ciw­lot­ni­czej Patriot — urzą­dze­nia pro­du­ko­wane przez Teldat są eks­plo­ato­wane w wielu pań­stwach świata eks­plo­atu­ją­cych powyż­szy sys­tem.” (Źródło: www.zbiam.pl)

Data dodania: 2020-10-05 17:15:31
Data edycji: 2020-10-12 22:02:02
Ilość wyświetleń: 189

Konkursy

Obecnie nie jest prowadzony żaden konkurs, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Ankiety

Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook