O Nas
Dydaktyka
Przydatne

Współpraca z uczelniami

Porozumienie z Uniwersytetem Medycznym

W piątek 7 czerwca II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim podpisało porozumienie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dotyczące objęcia patronatem naukowym tej uczelni klas o profilu biologiczno-chemicznym. Porozumienie podpisane zostało przed dyrektora szkoły dr Karola Marszała oraz prorektora do spraw studenckich UM prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka. Wykład inauguracyjny pt. "Dobre i złe strony tlenku azotu" wygłosiła prof. dr hab. Hanna Krauss. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom klas patronackich pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk biologicznych i medycznych oraz rozpropagowania oferty naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Liceum. Uniwersytet Medyczny umożliwi uczniom Klas Patronackich korzystanie ze swojej oferty naukowo-dydaktycznej oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami. W kolejnych latach szkolnych organizowane będą co miesiąc w II Liceum Ogólnokształcącym wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego skierowane do uczniów klas biologiczno-chemicznych. Licealiści będą mogli brać także udział w zajęciach (wykładach, seminariach, warsztatach) organizowanych przez Uniwersytet Medyczny. Warto podkreślić, że ostrowskie II Liceum jest siódmą szkołą z Wielkopolski, z którą Uniwersytet Medyczny podpisał porozumienie o patronacie naukowym, jednocześnie jedyną tego rodzaju szkołą poza Poznaniem. Jest to uznanie dla wysokiego poziomu przygotowania uczniów ostrowskiego „Reymonta” do studiowania na kierunkach medycznych.

 

 


 

Spotkanie z prof. Krystyną Bartol

Dnia 6 czerwca nasze Liceum odwiedziła prof. dr hab. Krystyna Bartol - pracownik naukowy Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Było to już trzynaste spotkanie z panią profesor, wybitnym filologiem klasycznym. Wykład na temat: Powiedzieć obrazem - pokazać słowem. O pokrewieństwie starożytnych sztuk” wysłuchali uczniowie klasy 1d, 1f oraz 2f wraz z opiekunami. Prof. Krystyn Bartol odwiedza corocznie naszą szkołę, przybliżając uczniom szeroko pojętą kulturę antyczną, na zaproszenie nauczyciela bibliotekarza mgr Iwony Dembczyńskiej.

 

Klasa patronacka poznańskiej polonistyki.

We wtorek 26 lutego podpisaliśmy umowę o współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odpowiedni dokument podpisali w obecności wicestarosty ostrowskiego Tomasza Ławniczaka oraz uczniów klas humanistycznych II LO dr Krzysztof Skibski – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej oraz dr Karol Marszał – dyrektor II Liceum. Na mocy umowy klasa I f (humanistyczna) ostrowskiego “Reymonta” stała się klasą patronacką poznańskiej polonistyki, co umożliwi uczniom pogłębianie zainteresowań dotyczących filologii polskiej: korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami Instytutu Filologii Polskiej UAM. Uczniowie klasy patronackiej będą mogli korzystać z zaplecza naukowo-dydaktycznego Instytutu Filologii Polskiej, uczestniczyć w zajęciach (wykładach otwartych, ćwiczeniach, warsztatach) organizowanych przez Instytut. Młodzieży udzielana będzie także pomoc merytoryczna pracowników i doktorantów Instytutu Filologii Polskiej (warsztaty polonistyczne, konsultacje, udostępnianie księgozbioru, sprzętu naukowego, elektronicznych materiałów dydaktycznych, pomoc w prowadzaniu badań i pisaniu prac konkursowych, takich jak Olimpiada Polonistyczna, itp.).

Wykład inaugurujący współpracę pt. “O szybkości i literaturze” wygłosił dr hab. Jan Galant. Punktem wyjścia wykładu było powtarzane przez wielu młodych ludzi przekonanie, że szybkość (łatwość, lekkość) lektury stanowi źródło wartości dzieła literackiego. Wykładowca wskazał i omówił kilka cech dzieł literackich, które tej szybkości (łatwości) czytania sprzyjają (konstrukcja postaci, fabuła, język, kompozycja). Poza tym zastanawiał się nad przyczynami i znaczeniem takich odbiorczych oczekiwań, a także nad sprzecznością, jaka dzieli te oczekiwania oraz cel istnienia literatury i samego czytania.

Umowa z Instytutem Filologii Polskiej UAM jest trzecią, jaką ostatnio podpisało ostrowskie II Liceum Ogólnokształcące ze szkołami wyższymi. Wcześniej były to Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

lightbox  lightbox

Umowa o współpracy z Instytutem Politologii
W piątek 1 lutego II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim podpisało umowę o współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odpowiedni dokument podpisany został przez Dyrektora Instytutu Politologii prof. Jacka Srokę oraz dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego Karola Marszała w obecności wicestarosty ostrowskiego Tomasza Ławniczaka i przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzeja Leraczyka. Na mocy umowy uczniowie II LO będą mogli korzystać z wiedzy pracowników naukowych Instytutu Politologii, poprzez organizowane na terenie szkoły spotkania i wykłady oraz możliwość uczestniczenia w spotkaniach i projektach Studenckich Kół Naukowych natomiast nauczyciele Liceum będą mogli korzystać z Pracowni Dokumentacji Życia Politycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasz szkoła jest trzecią po liceach z Wrocławia i Wałbrzycha, z którą umowę podpisał Instytut Politologii.
Pierwszą możliwością skorzystania przez uczniów z efektów Umowy był wykład prof. Jacka Sroki pt. "Samorządność - czy można pomyśleć ją na nowo?", wygłoszony w auli II LO. Jak powiedział prelegent, jeśli szwankuje obywatelska aktywność lub funkcjonariusze publiczni zdają się mniej troszczyć o sprawy ważne dla środowiska lokalnego, wówczas nie tylko możemy, ale i powinniśmy - jako obywatele, funkcjonariusze publiczni, czy politycy samorządowi - reagować, poszukując nowych rozwiązań i alternatywnych sposobów ochrony dostępnych nam dóbr wspólnych. Najwłaściwszym momentem projektowania modyfikacji i korekt jest okres prosperity - tyle tylko, że wówczas zwykle niewielu tego rodzaju potrzeby dostrzega. Przykładem na to, w jaki sposób można zarówno antycypować, przewidywać zbliżające się 'chude lata' i starać się zapobiegać niektórym ich skutkom, jak i będąc już w opałach, mądrze dzielić biedę i planować działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy, są z jednej strony wyważone praktyki zasobnych samorządów skandynawskich, z drugiej zaś rozwiązania znane z krajów mniej zasobnych, takich jak Brazylia, której jedno z miast - Porto Allegre 'dało światu' rozwiązanie w postaci tzw. budżetu partycypacyjnego. Te i inne możliwości modyfikacji samorządności wskazane zostały w wykładzie.
.
lightbox
Patronat naukowy Uniwersytetu Medycznego

W dniu 21 stycznia rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Jacek Wysocki objął patronatem naukowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego klasy biologiczno-chemiczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

Połowa oddziałów II Liceum to klasy realizujące rozszerzony zakres nauczania biologii i chemii a także fizyki. Co więcej, poziom nauczania tych przedmiotów jest bardzo wysoki, czego efektem są jedne z najwyższych wyników egzaminów maturalnych zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym w Powiecie Ostrowskim. Absolwenci “Reymonta” niezwykle chętnie wybierają jako miejsce swojej dalszej edukacji uczelnie medyczne, w tym Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stąd bliższa współpraca z Uniwersytetem, która da możliwość uczestnictwa uczniów w zajęciach akademickich czy też prowadzenia wykładów przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w II Liceum.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )