O Nas
Dydaktyka
Przydatne

Śpiewająca Polska

http://eduk.nck.pl/templates/platforma/images_muzyka/logo_spiewajaca_polska.jpg

 

 

Ogólnopolski Pro­gram Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska skie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły ra­do­wać się ży­ciem, do­świad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tys­fak­cję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia i otwie­rać się na świat kul­tu­ry. Co roku Śpie­wa­ją­ca Pol­ska obejmuje ponad 300 szkół. Sta­ły­mi for­ma­mi dzia­łal­no­ści w ra­mach pro­gra­mu są m.in.: do­dat­ko­we lek­cje śpie­wu, co­mie­sięcz­ne spo­tka­nia dy­ry­gen­tów, warsz­ta­ty dla osób pro­wa­dzą­cych chóry oraz do­rocz­ne prze­glą­dy chó­rów szkol­nych.
Re­ali­za­cja pro­gra­mu to szan­sa na:
  • edukację świadomych odbiorców sztuki,
  • poznanie przez młodzież wartościowego polskiego i światowego repertuaru muzycznego,
  • wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie,
  • rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną,
  • kontakt chórzystów z wybitnymi artystami – mistrzami.
W ramach programu w naszym Liceum działa Chór Szkolny pod dyrekcją Jana Szkudlarza, w którym śpiewa około 40 osób. Chór uświetnia uroczystości szkolne i bierze udział w przeglądach “Śpiewającej Polski”. W październiku 2013 r. uczestniczył też w programie Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży – w Poroninie odbyły się wtedy warsztaty chóralne z zespołem “Kaskad” z Regionu Sumskiego (Ukraina).
lightbox
Chór zaśpiewał patriotycznie.

W sobotę 15 listopada 2014 r. nasz Chór Szkolny pod dyrekcją Jana Szkudlarza wziął udział w Koncercie Pieśni Patriotycznej, organizowanym jako podsumowanie kolejnej edycji programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska". W auli I Liceum Ogólnokształcącego wystąpił obok chórów pozostałych ostrowskich liceów a także liceów z Kalisza, Ostrzeszowa i Pleszewa. Nasi chórzyści zaśpiewali: "Modlitwę obozową" Adama Kowalskiego oraz "Bywaj dziewczę zdrowe" nieznanego kompozytora.

 

lightbox  lightbox

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )