Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Śpiewająca Polska

Ogólnopolski Pro­gram Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska skie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły ra­do­wać się ży­ciem, do­świad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tys­fak­cję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia i otwie­rać się na świat kul­tu­ry. Co roku Śpie­wa­ją­ca Pol­ska obejmuje ponad 300 szkół. Sta­ły­mi for­ma­mi dzia­łal­no­ści w ra­mach pro­gra­mu są m.in.: do­dat­ko­we lek­cje śpie­wu, co­mie­sięcz­ne spo­tka­nia dy­ry­gen­tów, warsz­ta­ty dla osób pro­wa­dzą­cych chóry oraz do­rocz­ne prze­glą­dy chó­rów szkol­nych.

 

Re­ali­za­cja pro­gra­mu to szan­sa na:

  • edukację świadomych odbiorców sztuki,
  • poznanie przez młodzież wartościowego polskiego i światowego repertuaru muzycznego,
  • wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie,
  • rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną,
  • kontakt chórzystów z wybitnymi artystami – mistrzami.

 

W ramach programu w naszym Liceum działa Chór Szkolny pod dyrekcją Jana Szkudlarza, w którym śpiewa około 40 osób. Chór uświetnia uroczystości szkolne i bierze udział w przeglądach “Śpiewającej Polski”. W październiku 2013 r. uczestniczył też w programie Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży – w Poroninie odbyły się wtedy warsztaty chóralne z zespołem “Kaskad” z Regionu Sumskiego (Ukraina).

Data dodania: 2017-09-29 12:23:47
Ilość wyświetleń: 759

Konkursy

Obecnie nie jest prowadzony żaden konkurs, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Ankiety

Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook