Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin biblioteki

Regulamin

Biblioteki Szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego  im. W. Reymonta                      w Ostrowie Wielkopolskim

 

1.   Biblioteka służy wszystkim uczniom, absolwentom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2.   Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:

-         wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, zbiory audiowizualne),

-         czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),

-         wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela – punkty biblioteczne).

3.   Biblioteka czynna jest codziennie.

4.   W bibliotece obowiązuje cisza.

5.   Uczeń może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

6.   Jednorazowo wypożyczyć można dwie lektury na okres dwóch tygodni.

7.   Czasopism nie można wynosić poza bibliotekę, a po wykorzystaniu należy odłożyć je na ustalone miejsce.

8.   Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

9.   Uczeń który zniszczy lub zgubi książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

10.   Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie zobowiązani są oddać wszystkie książki do biblioteki szkolnej.

Uczniowie, którzy nie przestrzegają terminu zwrotu książek, powinni przekazać darowiznę na cele oświatowe.

11.   Każdy użytkownik biblioteki odchodzący ze szkoły ma obowiązek rozliczenia się z biblioteką.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej

dn. 03. 02. 2004 r.  

 

 

Wyciąg ze Statutu II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

 

§ 20

 

Biblioteka szkolna (szkolne centrum informacji) jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o regionie oraz wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Biblioteka:
a)      pełni funkcję szkolnego centrum multimedialnego;

b)      wspomaga realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;

c)      wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną szkoły;

d)     kształtuje kulturę czytelniczą uczniów, rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów;

e)      wspólnie z nauczycielami przedmiotów przygotowuje do samokształcenia i kształci umiejętności informacyjne uczniów;

f)       jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się różnorodne materiały biblioteczne i technologię informacyjną na zajęciach z uczniami;

g)      stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole;

h)      wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli;

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.
Nadzór nad biblioteką pełni Dyrektor Liceum, który zapewnia odpowiednie warunki działania biblioteki, a w szczególności: dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki.
Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza Dyrektor Liceum na początku każdego roku szkolnego.
Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
a)      udostępnianie zbiorów;

b)      prowadzenie działalności informacyjnej;

c)      poradnictwo w doborze lektury;

d)     prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do samodzielnego tworzenia aparatu naukowego do prac pisemnych, referatów oraz innych wypowiedzi i prezentacji;

e)      prowadzenie różnych form promocji biblioteki i upowszechniania czytelnictwa;

f)       pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno –wychowawczych;

g)       gromadzenie materiałów bibliotecznych, zgodnie z potrzebami szkoły, ich ewidencja, selekcja, opracowanie i ochrona;

h)      Prowadzenie warsztatu informacyjnego;

i)        prowadzenie dokumentacji pracy na zasadach uzgodnionych z dyrektorem szkoły;

j)        planowanie pracy i sprawozdawczość;

k)      współpraca z nauczycielami, wszystkimi organami szkoły, innymi bibliotekami oraz z lokalnym środowiskiem pozaszkolnym.

Data dodania: 2017-10-30 11:00:27
Ilość wyświetleń: 1137

Konkursy

Obecnie nie jest prowadzony żaden konkurs, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Ankiety

Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook